1. A Játék Szervezője:
A Penny Market Kft. (továbbiakban: „Szervező”) székhely: 2351 Alsónémedi, Penny utca 2., cégjegyzék szám: 13-09-072999, adószám: 10969629-2-44
Fradi Facebook Nyereményjátékot
szervez (továbbiakban: „Játék”). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Springer&Jacoby (székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 5.) (továbbiakban: ”Lebonyolító”) látja el.
2. A Játék Résztvevői:
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki a facebook.comweboldal felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) regisztrált. (továbbiakban: „Játékos”)
A Játékban nem vehetnek részta Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban továbbá azon személyek sem vehetnek részt, akik a Játék megalkotásában, lebonyolításában, a Facebook profil üzemeltetésében részt vettek, azt létrehozták és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező üzleteiben diákmunkát végző személyek, valamint a Szervező üzleteiben őrző-védő szolgálatot ellátó társaságok alkalmazottai és ezen személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdése szerinti közeli hozzátartozói sem.
A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.
3. A Játék leírása:
A Játék 8, különböző időtartamra meghirdetett kisebb Játékból (Részjátékból) áll. A Részjátékok a 4.1 pontban meghatározott időszakban érvényesek. A Részjátékokban való részvétel feltétele a Részjátékok leírásában feltett kérdésre való helyes a válaszadás komment formájában, az adott Részjátékra vonatkozó időtartam alatt. A Szervező idővonalára feltöltött Facebook posztban kerül megjelölésre az adott játékidőszak kezdete és vége jelen Játékszabályzat 5. pontjában foglaltaknak megfelelően.
A helyes válaszadók között Nyertesek kerülnek kisorsolásra. Minden Részjátékban résztvevő Játékos közül 50 Nyertes és 5 Pótnyertes kerül kisorsolásra.
4. A Játék menete részletesen:
A Sorsolásokon való részvétel feltétele, hogy a megadott válasz megfeleljen jelen Játékszabályzat és az adott Részjátékra vonatkozó leírásban meghatározott feltételeknek. Egy Játékos egy darab választ tehet közzé.
5. A Részjátékok időtartamai, sorsolások:
A Részjátékok teljes időtartama
A teljes Játék időtartama: 2019. július 19. 10:00 órától – 2019. november 25. 19:00 óráig.
A Részjátékok időszakai:
Facebook nyereményjáték
Facebook sorsolás
Nyeremény
július 19-22.
2019.07.23
50 db páros jegy (1 fő felnőtt és 1 fő 14 éven aluli gyermek részére) az FTC-Debreceni VSC meccsre a Groupama Arénában
augusztus 16-19.
2019.08.21
50 db páros jegy (1 fő felnőtt és 1 fő 14 éven aluli gyermek részére)
2019.09.01-i FTC-Diósgyőri VTK meccsre a Groupama Arénában
szeptember 13-16.
2019.09.17
50 db páros jegy (1 fő felnőtt és 1 fő 14 éven aluli gyermek részére) a 2019.09.28-i FTC-Kisvárda Master Good meccsre a Groupama Arénában
október 4-7.
2019.10.08
50 db páros jegy (1 fő felnőtt és 1 fő 14 éven aluli gyermek részére) a 2019.10.19-i FTC-Újpest FC meccsre a Groupama Arénában
október 18-21.
2019.10.22
50 db páros jegy (1 fő felnőtt és 1 fő 14 éven aluli gyermek részére) a 2019.11.02-i FTC-Mezőkövesd Zsóry FC meccsre a Groupama Arénában
november 8-11.
2019.11.12
50 db páros jegy (1 fő felnőtt és 1 fő 14 éven aluli gyermek részére) a 2019.11.23-i FTC-ZTE FC meccsre a Groupama Arénában
november 22-25.
2019.11.26
50 db páros jegy (1 fő felnőtt és 1 fő 14 éven aluli gyermek részére) a 2019.12.07-i FTC-Puskás Akadémia FC meccsre a Groupama Arénában
Sorsolás helye: a Lebonyolító székhelye, vagyis 1126 Budapest, Orbánhegyi út 5.
A Sorsolás a véletlenszerűség elvén működő sorsoló programmal történik. A Sorolás nem nyilvános. A Sorsoláson azok a Játékosok vesznek részt, akik minden kritériumnak megfelelő választ adtak a Játékban a fenti felsorolásban meghatározott Játékidőtartamok alatt.
6. Nyeremények:
Nyeremények: Minden Nyertes 2 darab Fradi meccsre szóló belépőjegyet kap. A Nyeremény két fő, egy felnőtt és egy 14 év alatti személy részére szól.
7. Nyertes Játékosok:
Az Lebonyolító kizárólag azon Játékosok közül sorsol, akik a szabályzatban közzétett időszakban értelmezhető és helyes választ adtak a Penny Market Facebook oldalán megjelenített nyereményjáték poszt alá, komment formájában, ami megfelel a Részjátékban foglalt leírásnak és jelen Játékszabályzatnak.
8. Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása
A Szervező a Sorsolás eredményét a Penny Market Kft. Facebook oldalán posztban közzéteszi (továbbiakban ”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a Nyertes Játékosok neve jelenik meg, amelynek nyilvánosságra hozatalához a Játékos a Játékra történő jelentkezésével előzetesen és kifejezetten hozzájárult.
A Nyertes Játékosok kötelesek az Értesítést haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben. Amennyiben a Nyertes Játékosok az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagálnak, vagy részükre az értesítés nem kézbesíthető, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosultak, és a Szervező jogosult a Nyertessel egy időben kisorsolt Pótnyertest Nyertesként megjelölni és részére a Nyereményt átadni. A Pótnyertesre is a Nyertesre érvényes szabályok vonatkoznak.
A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Nyertes Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban leírt feltételeknek, ebben az esetben kiesik és a helyébe Pótnyertes lép. A Pótnyertes értesítésével, nyereményének átvételével illetve a kiesésével kapcsolatos eljárásra a Nyertes Játékosra vonatkozó szabályok irányadók.
A Szervező kizárja a Játékból, azt a Játékost, akinek a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Játékos a Játék bármely részében megadott adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban leírt valamely feltételnek. A Játékos téves vagy megtévesztő adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
8. Nyeremények átvétele:
A Nyertesek a nyereményüket a Budapest, Könyves Kálmán krt. 62-64. szám alatti Penny Market parkolóban vehetik azon a napon, melyen azt a meccset játsszák, amire a nyereményük szól. A Szervező a Nyertesekről fotófelvételt készíthet, melyet a Szervező jogosult felhasználni ellenszolgáltatás nélkül a Szervező online módon megjelenített tartalmaiban ( pl.: Facebook, honlap ) és a nyomtatott reklámkiadványaiban.
A Nyeremény átadásáról átadás-átvételi jegyzőkönyv/nyilatkozat készül, melynek egy példánya a nyertesnél marad. A Nyertes a nyereményéről írásban a Szervezővel egyeztetett formában és módon lemondhat és azt átruházhatja.
A nyeremények felhasználásával kapcsolatos tudnivalók:
További információ a http://fradinyeremeny.penny.huoldalon található. A Fradi meccsekre szóló jegyek felhasználásával, a szurkolói kártya kiváltásával kapcsolatos bővebb információk a https://www.fradi.hu/ címen érhetőek el. A meccsek látogatásához regisztrációs adatlap kitöltése és vénaszkenner igénybevétele szükséges, mely alapján kerül sor a szurkolói kártya kiállítására. A vénaszkenner használata ittas, bódult állapotban nem lehetséges.
A Nyeremény, vagyis a jegy átvételéhez Fradi szurkolói kártya, regisztrációs adatlap kitöltése is szükséges az értesítő üzenetben szereplő határidőig. A helyszínen a Nyertes iratait ellenőrizhetik, ezért a jegy igénybevételéhez szükségesek a Nyertes személyes iratai (személyi igazolvány, lakcímkártya). A Szervező tájékoztatja a Nyerteseket, hogy a szurkolói kártya 16 év alatti személyek részére is kötelező a meccsen való részvételhez.
9. A Játékkal kapcsolatos egyéb kikötések:
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot ‐ akár a Játék időtartama alatt is ‐ egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervezőjogosult bármely Játékost a Játékból kizárni különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.
A Szervező bármikor jogosult a jelen Szabályzat feltételeit megváltoztatni a Játékosok egyidejű, megfelelő tájékoztatása mellett. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a Penny Market Kft. Facebook oldalán és www.penny.hu honlapon is. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden a Játékkal kapcsolatos olyan hozzászólást, mely a közerkölcsöt, személyiségi jogot, mások vallási‐, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező üzleti érdekeit, jóhírnevét vagy a jelen Szabályzatot, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, a Penny Market Kft. Facebook oldaláról töröljön, illetve az ilyen hozzászólást közzétevő Játékost a Játékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő Játékost terheli.
A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a Játékra létrehozott e-mail címmel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.
A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cég(ek) mindennemű felelősséget kizárnak, így többek között a megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e‐mail cím elírás, telefonszám‐elírás stb.) semmilyen felelősséget nem vállalnak.
Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban is. A Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem felelősek a Nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért. A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Szabályzatban és a www.penny.hu oldalon található adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.
10. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:
Az adatkezelés célja: az adatszolgáltatás és a Játékban történő részvétel önkéntes, az adatkezelés célja a Játék megszervezése és lebonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintettnek a Facebook oldalon tett önkéntes és kifejezett hozzájáruló nyilatkozata, mellyel a Facebook profilját létrehozta és azon önkéntes magatartása, amellyel a Penny Market Facebook oldalának kedvelését és követését bejelölte. A Játék során az adatokat kizárólag az adatkezelő és a vele munkavégzésre irányuló vagy értékesítési jellegű megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg.
A Játékosok a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy sem a Szervező, sem a Játék lebonyolításában résztvevők nem vizsgálják, hogy a Játékosok a Játék során megadott személyes adataikat (pl.: e-mail cím) jogszerűen adták-e meg. A személyes adatok kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: név, telefonszám, e-mail cím, Facebook azonosító, Facebook profil link.
A Játékosok tudomásul veszik és a Játék bármely részében való részvételükkel önként és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertességük esetén az általuk megadott adatokat a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatban a Penny Market Kft. Facebook oldalán (Játék posztjai) alatt feltüntesse.
A Játékkal kapcsolatos adatok feldolgozását a Lebonyolító végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik törlését, ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről az ugyfelszolgalat@penny.hue-mail címre küldött levelében. A Szervező adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.penny.hu/page/adatvedelem-altalanos
A Játékosok a személyes adataik kezelése körében észlelt jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak (ugyfelszolgalat@naih.hu. és a 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).
11. A Facebookkal kapcsolatos tájékoztatás:
A Szervező kijelenti, hogy a Játék teljes mértékben független a Facebooktól, azt a Facebook semmilyen módon nem támogatja, nem hagyja jóvá, illetve nem vesz részt benne. A Játékos a Facebookkal szemben semmilyen igénnyel nem léphet fel. A Facebookot a Nyereményjátékkal összefüggésben felelősség nem terheli. A Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a Játékkal megvalósított promóció a Facebooktól független, a Facebook a promóciót nem támogatja. A Játékos által megadott adatokat a Facebook nem kezeli, nem dolgozza fel.
12. A Játékkal kapcsolatos egyéb tájékoztatások:
A Játék hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.comweboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
Ha a Játékos a komment beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
A Szervező nem oszt ki a jelen Játék kommunikációs anyagain fel nem tüntetett további nyereményt. A Játék kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk.
A Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért illetőleg a Játékosnál felmerülő károkért (például: technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért) való felelősséget kizárja a Szervező. A Játékban való részvétel a Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
A Játék lebonyolításában közreműködő Ügynökség, vagyis a Lebonyolító a Játék működtetéséhez szükséges posztokat és szabályzatot megosztja a Játékosokkal, a sorsolást megszervezi és a Nyertest értesíti. Az Ügynökség kizárólag a Játékhoz kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenységet végez.
A Játékban való részvétel a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat elfogadását jelenti. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a hivatalos játékszabályzat a www.facebook.com/PennyMarketMagyarorszaginternetes oldalon kerül közzétételre.
A Játékkal kapcsolatban további tájékoztatás a Penny Market Facebook oldalán (www.facebook.com/PennyMarketMagyarorszag) kérhető.
Alsónémedi, 2019. július
Penny Market Kft. Springer&Jacoby
Szervező Lebonyolító